Αποθήκη πιστοποιητικών
Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης

Πρόκειται για την Αρχή Πιστοποίησης η οποία έχει εκδόσει όλες τις Ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης ιδρυμάτων.

 • Διακεκριμένο όνομα:
 • Ισχύει από:
 • Ισχύει μέχρι:
 • SHA1 fingerprint:
 • MD5 fingerprint:
 • Αποθήκευση ώς:
 • Certificate Revocation List

Ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης

Πρόκειται για τις Αρχές Πιστοποίησης οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης.

 • Διακεκριμένο όνομα:
 • Ισχύει από:
 • Ισχύει μέχρι:
 • SHA1 fingerprint:
 • MD5 fingerprint:
 • Αποθήκευση ως:
 • Certificate Revocation List

Ενδιάμεσες Αρχές Πιστοποίησης που έχουν λήξει ή ανακληθεί

Πρόκειται για τις Αρχές Πιστοποίησης οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης και έχουν λήξει ή ανακληθεί.

 • Διακεκριμένο όνομα:
 • Ισχύει από:
 • Ισχύει μέχρι:
 • SHA1 fingerprint:
 • MD5 fingerprint:
 • Αποθήκευση ως: